Inschrijven

Modevakschool

Nel Viveen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0183-303217

Koepoortstraat 22

4285 BG, Woudrichem


Verklaart zich akkoord met de onderstaande vermelde voorwaarden:

Op alle in de cursus verstrekte lesmaterialen zijn de rechten aan de stichting CREA 2000 voorbehouden en mogen nimmer aan derden worden overgedragen c.q. worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur Stichting Crea 2000. (artikel 16 auteurswet 1912.) De cursist dient zich te houden aan de regelingen, welke in de cursus Examen Reglementen van de stichting CREA 2000 zijn omschreven, en waarvan de cursist op verzoek, een exemplaar ter inzage kan worden gegeven.